„Nazaret moim domem” – instrukcje

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

„Nazaret moim domem” – instrukcje


 

Pytania i odpowiedzi- 40 dniowe poświęcenie rodziny:

 

PSALM 51

Wezwanie i prośba pokutnika

1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawida, 2  gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą.
3  Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
4  Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!
5  Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój mam zawsze przed sobą.
6  Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest w Twych oczach,
tak że się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim osądzie.
7  Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka.
8  Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości.
9  Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
10  Spraw, bym usłyszał radość i wesele,
niech się radują kości, któreś skruszył!
11  Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!
12  Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
13  Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
14  Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!
15  Chcę nieprawych nauczyć drógs Twoich
i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.
16  Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco,
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!
17  Otwórz moje wargi, Panie,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
18  Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
19  Moją ofiarą, Boże, duch skruszony;
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.
20  Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci,
odbuduj mury Jeruzalem!
21  Wtedy będą Ci się podobać ofiary zgodne z Prawems, dary i całopalenia,
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

 

PSALM 121

Bóg czuwa nad nami

1 Pieśń stopni.
Wznoszę swe oczy ku górom:
skądże nadejdzie mi pomoc?
2  Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.
3  On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
4  Oto nie zdrzemnie się
ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
5  Pan cię strzeże,
Pan twoim cieniem
przy twym boku prawym.
6  Za dnia nie porazi cię słońce,
ni księżyc wśród nocy.
7  Pan cię uchroni od zła wszelkiego,
czuwa nad twoim życiem.
8  Pan będzie strzegł
twego wyjścia i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy.

 

Nazaret moim domem

 

40-dniowe poświęcenie rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu

 

Czas trwania:25.12.2020-02.02.2021 – 40 dni

Miejsce modlitwy:

 

domy rodzinne, klasztory, zgromadzenia, plebanie w Polsce i poza jej granicami

 

Cel:
Oczyszczenie, przebłaganie za grzechy i uświęcenie siebie i swojej rodziny za wstawiennictwem Matki Bożej, ukoronowanie Maryi jako Królowej naszych domów, przyjęcie Bożego Miłosierdzia przez akt poświęcenia swojego domu i rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu.

 

Dlaczego:

 1. Dlaczego oczyszczenie?

Aby stanąć w prawdzie o sobie samym i móc mocniej przybliżyć się do Pana.

Dopiero widząc prawdę o sobie, możemy pozwolić Bogu oczyścić i przemienić nasze serce. Stając w postawie uniżenia przed Bogiem, otwieramy się na Jego działanie.

 

 1. Dlaczego z Matką Bożą?

Maryja, która jest Kecharitomene – pełna łaski, powiedziała Bogu „Tak”. Maryja najdoskonalej wypełnia Bożą wolę, a pod krzyżem Swego Syna, stała się Matką każdego człowieka (Następnie rzekł do ucznia: „Oto twoja Matka”. I od tej godziny uczeń przyjął Ją do siebie. – J19,27). Niepokalana kocha całym swym sercem każdego z nas. Maryja jest najwspanialszą z Matek nas wszystkich, najpewniejszą Wstawienniczką, jako Matka Miłosierdzia i Wspomożycielką wiernych. Niepokalana jest Arką, w której można się schronić i wraz z Nią podążać w pielgrzymce życia do zbawienia. Maryja jest Królową nieba i ziemi, a ofiarując Jezusowi siebie i wszystkie sprawy przez Jej ręce, pozwalamy na Jej królowanie w naszym życiu i w naszych rodzinach.

 

 1. Dlaczego 02.02.21

Jest to święto Ofiarowania Pańskiego, tzw. Święto Matki Bożej Gromnicznej, które przypada na czterdziesty dzień po Bożym Narodzeniu. Święto to, jest pamiątką ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa – Światłość świata i Światło na oświecenie pogan jest dla nas nie tylko symbolem ale też prawdąPragniemy, by Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi, którym jest sam Jezus rozświetlił wszelkie ciemności
w naszym życiu i wypełnił je światłem.

 

 1. Dlaczego Boże Miłosierdzie?

Jest to prawda wiary i największy (zob. Dz. 301) przymiot Boga. Jan Paweł II
w encyklice ”Dives_in_misericordia”>Dives in misericordia” pisał o miłosierdziu: „w swoim właściwym
i pełnym kształcie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie

i w człowieku”. 
Miłosierdzie Boże jest większe niż każdy grzech. Pan Jezus zaprasza każdego człowieka do postawy ufności wobec Boga i wypełnienie Jego woli zawartej w przykazaniach, obowiązkach stanu, błogosławieństwach i radach ewangelicznych, oraz w rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego. Drugim istotnym warunkiem tego nabożeństwa jest postawa miłosierdzia wobec bliźnich, która zaprasza wiernego do kształtowania w sobie ewangelicznej postawy miłości wobec ludzi.

Ze wszystkich Ran Moich, jak ze strumieni płynie miłosierdzie dla dusz, ale Rana Serca Mojego jest źródłem niezgłębionego miłosierdzia, z tego źródła tryskają wszelkie łaski dla dusz. Palą Mnie płomienie litości, pragnę je przelać na dusze ludzkie. Mów światu całemu o Moim miłosierdziu”. (Dz 1190)

 

(opis etykiety)

Patroni akcji.

 • Daniel:

Prorok Daniel miał świadomość ogromu grzechu Izraela. Choć sam był sprawiedliwy (Biblia Hebrajska używa nawet do jego opisu terminu „kadosz”, czyli pełen Bożej chwały, obecności, a który możemy również przetłumaczyć jako święty), przyjął na siebie winy całego ludu. Poszedł na pustynię, gdzie uniżył się przed Panem i błagał Go o wybaczenie całemu swojemu ludowi.  Wyznaniu win przez Daniela towarzyszyła wiara w obietnice Boga o przyjściu Mesjasza oraz nadzieja, że Miłosierny Bóg kolejny raz zwróci się ku swojemu ludowi i uwolni go z rąk nieprzyjaciół, tak jak w przeszłości wyprowadził go z niewoli egipskiej.

 

 • Jan Chrzciciel

Prorok, który modlił się i pościł za cały lud Izraela. Nauczał: „Nawróćcie się, bo nadchodzi już królestwo niebieskie” (Mt3, 2). Jan chrzcił wodą i głosił chrzest odpuszczenia grzechów. Przygotowywał na przyjście Pana: Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki!” (Mt3, 3b)

Ja was chrzczę wodą, abyście się nawrócili. Ten jednak, który po mnie przychodzi, jest potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny nosić Mu sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem”( Mt3, 11)

 

 • Sługa Boży: Kard. Stefan Wyszyński

Prymas Tysiąclecia – Patron i Wstawiennik roku 2020/2021 – Z odwagą i wielką determinacją modlił się podczas uwięzienia za naród. Polskę nazywał „rodziną rodzin” i w rodzinie upatrywał jego główną siłę. Był całkowicie oddany Maryi. „Tam, gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w Jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez Nią przedziwnych cudów Swojej Potęgi.”

 

 • Polscy Święci , Błogosławieni i Słudzy Boży

 

Co trzeba zrobić, by włączyć się w akcję?

 

 • Modlitwa codzienna:
 • Psalm 51 jako Modlitwa przebłagalna za wszystkie grzechy osobiste i rodzinne
 • 1 dziesiątka różańca-tajemnica Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi- ustanowienie Maryi królową naszych rodzin
 • Psalm 121 jako psalm oddania swojej rodziny Bożej Opiece
 • Czwartki: Adoracja Najświętszego Sakramentu: w kościele lub online*1
  (czas dowolny)

 

** Dla osób, które nie wychodzą z domu: przeniesienie się w sposób duchowy przed tabernakulum w swoim kościele i trwanie przed nim

Dziś adoracja nocna. Nie mogłam brać udziału w niej z powodu słabego zdrowia, jednak nim zasnęłam, łączyłam się z siostrami adorującymi. W godzinie od czwartej do piątej nagle zostałam zbudzona, usłyszałam głos, abym wzięła udział w modlitwie z tymi osobami, które teraz adorują. Poznałam, że jest wśród adorujących dusza, która się za mnie modli. Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji widziałam chwalebne oblicze Pana
i powiedział mi Pan: co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, że choć na pozór nie ma we mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa wiara.”
  (Dz.1419 – 1421)

 

 • Piątki: Adoracja krzyża- modlitwa przepraszania Jezusa za grzechy swojej rodziny i Uwielbienie Bożego Miłosierdzia wypływające z krzyża dla rodziny. ( czas, długość i forma dowolna, może być przed krzyżem ze ściany w domu, indywidualnie lub razem )

 

Finał modlitwy – 2 lutego 2021r.

 • Udział w Mszy świętej w najbliższym Maryjnym Sanktuarium, bądź w kościele parafialnym lub w domach on-line w zależności od obostrzeń.
 • Zapalenie Świecy Gromnicznej, symboliczne wprowadzenie Światła Chrystusa do naszych domów.
 • Zawierzenie naszych rodzin, zgromadzeń i parafii Bożemu Miłosierdziu przez Akt ofiarowania się rodziny Miłosierdziu Bożemu i odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia.
 • Modlitwa za wstawiennictwem Maryi i Patronów o wylanie Ducha Świętego przez odmówienie rodzinnie Hymnu: „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź”
  i pobłogosławienie naszych domów wodą święconą z prośbą, aby Jezus, Maryja i Św. Józef uczynili z naszego dom swój Nazaret.

 

 

Organizatorzy: Wojownicy Maryi, Teobańkologia, Miłujcie się, Fundacja Tota Tua, Moc w słabości, Ku Bogu

Akcja została objęta opieką duchową przez ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego.
 

teobankologia.pl/artykuly/nazaret/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ewangelizacja, MODLITWY RÓŻNE, Wiara, życie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.