NABOŻEŃSTWO do Miłosierdzia Bożego

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

NABOŻEŃSTWO do Miłosierdzia Bożego

 

WYJĄTKI Z DZIENNICZKA św. Faustyny
 

„Kiedy dusza zbliża się do Mnie z ufnością, napełniam
ją takim ogromem łask, że sama w sobie tych łask
pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze.
Wszystko co istnieje jest zawarte we wnętrzu miłosierdzia
Mojego głębiej niż niemowlę w łonie matki. Jak boleśnie
rani Mnie niedowierzanie dobroci Mojej. Najboleśniej
ranią Mnie grzechy nieufności. Łaski Mojego miłosierdzia
czerpie się jedynym naczyniem, a jest nim ufność. Im
więcej dusza zaufa tym więcej otrzyma. Wielką Mi
pociechą są dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam skarby swych łask.”
 

Módlmy się modlitwą ufności:
/Prowadzący czyta – wszyscy powtarzają/
 

Ufam Trójcy Przenajświętszej –
Ufam Ojcowskiej Opatrzności Boga Ojca naszego –
Ufam Boskiemu Dzieciątka w żłóbku. Złożonemu –
Ufam Chrystusowi na Krzyżu umęczonemu –
Ufam Najświętszym Ranom Jego –
Ufam niewyczerpanym zasługom Zbawiciela –
Ufam Najsłodszemu Sercu Jezusowemu –
Ufam Panu w Najświętszej Eucharystii utajonemu –
Ufam niewysłowionemu Imieniu Jezusa –
Ufam Duchowi Świętemu, w którym pełnia światła i świętości –
Ufam niepojętej Miłości Bożej –
Ufam nieskończonemu miłosierdziu Bożemu –
Ufam dobroci Bożej –
Ufam mądrości Bożej –
Ufam wszechmocy Bożej –
Ufam mocy Najświętszej obecności Bożej –
 

/wszyscy odpowiadają Jezu, ufam Tobie /
 

W najtrudniejszych chwilach życia… Jezu, ufam Tobie
W grożących niebezpieczeństwach…
W opuszczeniu od ludzi – tym bardziej…
W przykrościach i upokorzeniach…
W cierpieniach fizycznych i moralnych…
W niezrozumianych dla mnie zrządzeniach Bożych…
W bolesnym niepokoju o los moich najdroższych…
W niepewności o dalszą przyszłość…
W gotowości przyjęcia tego co ona nam przyniesie…
W udręczeniach i oschłości duszy…
W pokusach i zniechęceniach…
W troskach i smutkach moich…
W chorobach i niedostatkach…
W pociechach i przeciwnościach…
Kiedy przeraża mnie wielkość grzechów…
Gdy nadzieje moje w gruzy się zamienią…
Gdy w stosunku do bliźnich oziębi się w sercu uczucie…
Gdy godzina mojej śmierci zbliżać się będzie.
Mimo niezliczonych grzechów moich…
Mimo całej nędzy mojej – tym mocniej…
Na dziś i na zawsze bez zastrzeżeń i ograniczeń…
 

Śpiewamy: Jezu ufam Tobie /3x/ ;lub: „Pod Twą obronę, Ojcze na niebie..”

 

ODDAJEMY SIĘ W RĘCE MIŁOSIERNEGO BOGA
 

/Wszyscy odpowiadają: oddaję w ręce Twoje /
 

Moje upodobania, wstręty i trwogi… oddaję w ręce Twoje
Moje trudności i walki…
Tych, których kocham i którzy mnie kochają…
Tych, którzy nade mną pracowali i pracują…
Tych, którzy się za mnie modlą i proszą o modlitwę za siebie…
W niebezpieczeństwie duszy pozostających…
Kościół święty i cały rodzaj ludzki…
Ojca świętego …
Ordynariusza naszego…
Biskupów i kapłanów całego świata…
Zakony i Instytuty katolickie…
Misje i misjonarzy katolickich…
Proboszczów i spowiedników naszych…
Ojczyznę naszą i rządzących nią…
Rodziny nasze, młodzież i dzieci…
Przyjaciół i wrogów naszych…
Wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego…
Myśli, słowa, prace i spoczynek nasz…
Wolę, życie, śmierć i wieczność naszą…
 

DZIĘKUJEMY BOGU ZA ŁASKI JEGO NIESKOŃCZONEGO DLA NAS MIŁOSIERDZIA —
 

/wszyscy odpowiadają: Dziękujemy Ci Panie/
 

Za powołanie nas z nicości do bytu… Dziękujemy Ci Panie
Za żłóbek Twój, Krzyż święty i Wielkanocny poranek…
Za zstąpienie Ducha Świętego z Jego siedmioma darami…
Za rodziców chrześcijańskich…
Za przybrania nas za synów i córki, i dziedziców Królestwa Twego…
Za dopuszczenie nas do poznania wiary świętej…
Za obwieszczenie nam tajemnicy Trójcy Przenajświętszej…
Za pierwszą Komunię św. i prawo codziennego do niej przystępowania…
Za rozgrzeszenie w Trybunale Pokuty ilekroć tego zapragniemy…
Za łaskę Sakramentu Bierzmowania jako znamię rycerstwa Twego…
Za moc i potęgę zlewam na wybranych w Sakramencie Kapłaństwa…
Za nieustanną, niekrwawą Ofiarę Mszy świętej.
Za Olej św. dla zbawienia chorych i uśmierzenia ich bólów…
Za dostojność, cześć i godność Sakramentu Małżeństwa…
Za Kościół Powszechny, który nas wszystkich jednoczy,
podnosi i uświęca…
Za Ojca św. i nieomylność jego w rzeczach wiary i obyczajów…
Za Królową nieba i Matkę Miłosierdzia…
Za czystość Jej Niepokalanego Serca…
Za Jej opiekę nad nami i wszechpośrednictwo w łaskach miłosierdzia…
Za Anioła Stróża i jego pomoc w walce z mocami ciemności…
Za Twoje konanie w Ogrójcu i wylany pot krwawy…
Za rany Rąk i Nóg Twoich jako zadośćuczynienie za nasze
występne czyny…
Za ranę Serca Twego oraz Wodę i Krew z Niej wytrysną…..
Za nieustający w nim zdrój Twego nieskończonego miłosierdzia…
Za miłosierdzie okazywane najzatwardzialszym grzesznikom…
Za miłosierdzie okazywane sprawiedliwym i świątobliwym…
Za Twoje niewolę w Sakramencie Ołtarza i miłosierne z nami przebywanie…
Za objawienie nam Twego miłosierdzia i akt strzelisty: „Jezu ufam Tobie”…
Za cnoty wlane: wiary, nadziei i miłości Twojej…
Za kraj ojczysty i mowę macierzystą…
Za wybranie syna naszego narodu na widzialnego Zastępcę
Twojego na ziemi…
Za dobroć, szczodrość i opatrzność Twoją nad nami…
Za ukryte łaski Twego nieskończonego miłosierdzia i nie
dostrzegane przez nas…
Za wysłuchanie wszystkich próśb czcicieli miłosierdzia Bożego…
 

Śpiewamy: „Kochajmy Pana, bo Serce Jego…”

 

WYJĄTKI Z DZIENNICZKA św. .Faustyny cz. II.
 

„Przypominam ci córko Moja, że ile razy usłyszysz jak
zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu
Moim, uwielbiając i wysławiając Je.
Wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a
szczególnie dla grzeszników, bo w tej chwili zostało na
oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz
wszystko dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała się
łaska dla świata całego – Miłosierdzie zwyciężyło
sprawiedliwość.
Córko moja, staraj się w te j godzinie odprawiać drogę
Krzyżowi, o ile ci na to obowiązki pozwolą. A jeśli nie
możesz odprawić drogi Krzyżowej, to przynajmniej wstąp
na chwilę do kaplicy i uczcij moje Serce, które jest pełne
miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie.
A jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w
modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę.
—————
Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają
wypływać z miłości do ludzi.
————–
Miłosierdzie masz wzywać zawsze i wszędzie. Nie
możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić.
————-
Podaję trzy sposoby czynienia miłosierdzia: pierwszy –
to czyn, drugi – słowo, trzeci modlitwa. W tych trzech
stopniach zawiera cię pełnia miłosierdzia i jest niezbitym
dowodem miłosierdzia ku Mnie. W ten sposób dusza
wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu. Żądam czci
dla miłosierdzia Mojego od wszystkiego stworzenia.”
 

/chwila ciszy na rozmyślanie/
Śpiewamy: „Twemu Sercu cześć składamy…”
lub: o miłosierdziu Bożym.
 

MODLITWA ŚWIĘTEJ FAUSTYNY
 

/Modlitwa ta jest dla nas nauką, jak mamy praktykować miłosierdzie chrześcijańskie/


Dopomóż nam Panie, aby oczy nasze byty miłosierne,
abyśmy nigdy nie podejrzewali i nie sadzili według
zewnętrznych pozorów, ale upatrywali to co piękne w
duszach bliźnich.

Ciebie prosimy.. wysłuchaj nas Panie.

Dopomóż nam Panie, aby słuch nasz był miłosierny,
abyśmy skłaniali się do potrzeb bliźnich, aby uszy nasze
nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Ciebie prosimy…wysłuchaj nas Panie.

Dopomóż nam Panie, aby język nasz był miłosierny,
abyśmy nie mówili ujemnie o bliźnich, ale dla każdego
mieli słowa pociechy i przebaczenia.

Ciebie prosimy… wysłuchaj nas Panie.

Dopomóż nam Panie, aby ręce nasze były miłosierne i
pełne dobrych uczynków, abyśmy umieli tylko dobrze
czynić bliźnim, a na siebie przyjmować cięższe,
mozolniejsze prace.

Ciebie prosimy… wysłuchaj nas Panie.

Dopomóc nam Panie, aby nogi nasze byty miłosierne,
abyśmy zawsze spieszyli z pomocą bliźnim, opanowując
własne zmęczenie i znużenie. Odpocznienie nasze niech
będzie w usłużności bliźnim.

Ciebie prosimy… wysłuchaj nas Panie.

Dopomóż nam Panie, aby serca nasze były miłosierne,
abyśmy czuli ze wszystkimi cierpieniami naszych bliźnich.

Ciebie prosimy… wysłuchaj nas Panie.

Dopomóż nam Panie, abyśmy nikomu. nie odmówili
serca swego, abyśmy obcowali szczerze nawet z tymi., o
których wiemy, że nadużywać będą dobroci naszej:

Ciebie prosimy… wysłuchaj nas Panie.

Dopomóż nam Panie ćwiczyć się w trzech stopniach
miłosierdzia: pierwszy – uczynek miłosierny, drugi – słowo
miłosierne, trzeci modlitwa za potrzebujących.

Ciebie prosimy… wysłuchaj nas Panie.
 

PRZEPROŚMY TERAZ BOGA GORĄCO ZA NASZE GRZECHY I ZANIEDBANIA
/odpowiadam: przepraszamy Cię Panie/
 

Za brak wiary, miłości i ufności w miłosierdzie Twoje… przepraszamy Cię Panie
Za chwiejnych chrześcijan, opierających się łasce i
sprzeciwiających się woli Bożej…
Za `oziębłość, niedbalstwo i lenistwo w służbie Bożej…
Za lekceważenie Mszy św. w dni świąteczne i niedziele…
Za łamanie postów i nie zachowywanie wstrzemięźliwości
w pokarmach i napojach…
Za nieposłuszeństwo, zniewagę rodziców i przełożonych…
Za niedbalstwo w wychowywaniu dzieci…
Za morderstwa nienarodzonych…
Za rozwiązłość, bezwstyd i brak skromności w życiu i
strojach…
Za występki rodziców i małżonków…
Za grzechy gniewu, nienawiści i zazdrości…
Za krzywdy wyrządzone bliźnim na majątku i sławie…
Za brak miłości i ducha ofiary…
Za pychę, łakomstwo i grzeszną pożądliwość…
Za brak szacunku dla duchowieństwa i miejsc świętych…
Za niedbałe odprawianie Sakramentu Pokuty…
Za zbezczeszczenie Sakramentu Ołtarza…
Za lekkomyślność w sprawowaniu i przyjmowaniu
sakramentów świętych…
Za brak ufności w miłosierdzie Boże…
Za grzechy zuchwałe w nadziei miłosierdzia Bożego…
Za dogadzanie namiętnościom i brak umartwień..
Za słabości i upadki sprawiedliwych i świątobliwych…
 

PROŚMY TERAZ BOGA O ŁASKI JEGO NIEZGŁĘBIONEGO MIŁOSIERDZIA

/odpowiadamy: prosimy Cię Panie/
 

O wiarę żywą, ufność dziecięcą i miłość ofiarną… prosimy Cię Panie
O dar modlitwy, skupienia oraz pełnienia woli Bożej…
O miłosierdzie, przebaczenie i ratunek w pokusach…
O powstanie z grzechów i unikanie złych okazji…
O gorliwość apostolską i ukochanie ofiary Mszy św. …
O ducha posłuszeństwa, czystości, ubóstwa, pokory i
zaparcia się siebie…
O ducha pokuty, umartwienia i skruchę ustawiczną..
O ufność w miłosierdzie Boże dla dusz zrozpaczonych…
O zwycięstwo nad namiętnościami…
O ustawiczną pamięć na obecność Twoją…
O miłość i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi…
O miłosierdzie Serca Twego przy konaniu…
O królowanie miłosierdzia Twego w Ojczyźnie naszej…
O nawrócenie wszystkich grzeszników i odstępców…
O kapłanów gorliwych i świątobliwych…
O świętych w narodzie naszym…
O pociechę dla chorych, cierpiących i zrozpaczonych…
O ochłodę dla dusz w czyśćcu cierpiących..
O potrzebne łaski Twego niezgłębionego miłosierdzia dla
wszystkich uczestników tego nabożeństwa i ich rodzin…
 

AKT OFIAROWANIA SIĘ BOSKIEMU MIŁO5IERDZIU
 

O Najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest
nieskończona, a skarby łask nieprzebrane, ufam
bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad
wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez
zastrzeżeń, ażebym w ten sposób mógł żyć i dążyć do
chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje
miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia tak pod
względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o
nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym
pomocy, chorym i strapionym.
Strzeż mnie o Jezu jako własności Swojej i chwały
Twojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu uświadamiając
sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną
ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali
niezgłębioną głębię Twego miłosierdzia, zaufali mu i
wysławiali je na wieki.
Jezu ufam Tobie!
 

MODLITWA ZA OJCA ŚWIĘTEGO

Boże, wszystkich wiernych Pasterzu i Rządco, wejrzyj
łaskawie na sługę Twojego /…/ któregoś raczył postanowić
Pasterzem Twego Kościoła, Daj mu, prosimy, łaskę, aby
słowem i przykładem budował tych, którymi. rządzi i
mógł razem z powierzoną mu trzodą przejść do żywota
wiecznego.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
/Mszał Rzymski/
 

Na zakończenie:
„Chwała i dziękczynienie…”

 

DRUGI ZESTAW WYJĄTKÓW Z DZIENNICZKA
 

Cz. I.
Najwięksi grzesznicy mają przed innymi prawo do
ufności w przepaść miłosierdzia Mojego. Córko Moja, pisz
o Moim miłosierdziu do dusz znękanych. Rozkosz
sprawiają Mi dusze, które odwołują się do Mojego
miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich
życzenie Nie mogę karać, choćby kto byt największym
grzesznikiem, jeżeli odwołuje się do Mojej litości, ale
usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym
miłosierdziu Moim.
Napisz: nim przyjdę jako sędzia Sprawiedliwy
otwieram wpierw drzwi miłosierdzia. kto nie chce przejść
przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi
Mojej sprawiedliwości.
 

Cz. II.
„Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić
po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten
obraz z napisem: JEZU UFAM TOBIE.
Pragnę, aby ten obraz czczono wpierw w waszej
kaplicy, a potem na całym świecie. Nie w piękności farby
ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej.
Spojrzenie Moje z tego obrazu jest takie jak spojrzenie z
Krzyża. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności
miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające Serce Moje
zostało włócznią otwarte na Krzyżu. Blady promień
oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę, czerwony
oznacza krew, która jest życiem duszy. Te promienie
osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca Mego. Obiecuję
także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a
szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić jej będę jako
Swej chwały. Przez ten obraz udzielę wiele łask duszom.
Ma on przypominać żądania miłosierdzia Mojego, bo
nawet najsilniejsza wiara nic nie pomoże bez uczynków.”
/chwila ciszy na rozmyślanie/
 

TRZECI ZESTAW WYJĄTKÓW Z DZIENNICZKA
 

Cz. I.
„Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci
się z ufnością do miłosierdzia Mojego. O jak bardzo rani
mnie niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem
Święty i Sprawiedliwy a nie wierzy, że jestem miłosierny –
nie dowierza dobroci Mojej. I szatani wielbią
Sprawiedliwość Moją, ale nie wierzą w dobroć Moją.
Raduje się Serce Moje tym tytułem MIŁOSIEDZIA.
Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem
Boga. Wszystkie dzieła rąk Moich ukoronowane są
miłosierdziem. Pomimo nędzy jaką jesteś łączę się z tobą i
odbieram ci nędzę twoją a daję miłosierdzie Moje.
W każdej duszy dokonuje dzieła miłosierdzia a im
większy grzesznik, tym większe ma prawo do miłosierdzia
Mojego. Nad każdym dziełem rąk Moich utwierdzone jest
miłosierdzie Moje.
Kto ufa miłosierdziu Mojemu – nie zginie, bo
wszystkie jego sprawy Moimi są, a nieprzyjaciele rozbijają
się u stóp podnóżka Mojego.
 

Cz. II.

„Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym
miłosierdziu Moim. Pragnę, aby ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA było ucieczką
i schronieniem dla wszystkich
dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym
otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mojego. Która dusza
przystąpi do Spowiedzi i Komunii świętej – dostąpi zupełnego
odpuszczenia win 1 kar. W dniu tym otwarte są
wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się
nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy
jej były jako szkarłat. Całe morze łask wylewam na dusze,
które zbliżają się do źródła miłosierdzia Mojego.
Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą
wieczność nie zgłębi go żaden umysł ludzki ani anielski.
Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich. Pragnę,
aby uroczyście było obchodzone w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy.”
Tak, pierwsza niedziela po Wielkanocy jest Świętem.
Miłosierdzia, ale musi być i czyn – więc żądam czci dla
Mojego miłosierdzia przez uroczyste obchodzenie tego
Święta i przez cześć tego obraza, który jest wymalowany.
Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom, ma on
przypominać żądania miłosierdzia Mojego, bo nawet
najsilniejsza wiara nic nie pomoże bez uczynków.”
/chwila ciszy na rozmyślanie/.
————–
 

CZWARTY ZESTAW WYJĄTKÓW Z DZIENNICZKA
 

Cz. I.
„Córko Moja, czy sądzisz, że dosyć napisałaś o Moim
miłosierdziu? Jest to dopiero kropelka wobec oceanu – coś
napisała. Jestem Miłością i Miłosierdziem samym, nie ma
rzeszy, która by się mogła mierzyć z miłosierdziem Moim,
ani go wyczerpie nędza, gdyż z chwilą udzielenia
/miłosierdzie/ powiększa się. Dusza, która zaufa Memu
miłosierdziu jest najszczęśliwszą, bo Ja sam mam o niej
staranie”.
 

Cz. II.
„Daję ludzkości ostatnią deskę ratunku, bo jest
ucieczką do miłosierdzia Mojego. Serce Moje jest
przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a
szczególnie dla biednych grzeszników, aby mogli
zrozumieć, że Ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla
nich wypłynęła z Serca Mojego Krew i Woda – jako z krynicy
przepełnionej miłosierdziem, dla nich mieszkam w
Tabernakulum jako KRÓL MIŁOSIERDZIA.
Pragnę obdarzać dusze łaskami, ale one nie chcą ich
przyjąć. Ty przynajmniej przychodź do Mnie jak
najczęściej i bierz te łaski, których oni przyjąć nie chcą, a
tym pocieszysz Serce Moje. O jak wielka jest obojętność
dusz za tyle dobroci, za tyle dowodów miłości. Na
wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby
przyjść do Mnie po łaski.
Mów duszom o wielkim miłosierdziu Moim bo blisko
jest dzień straszliwy, dzień Mojej sprawiedliwości,
otwieram na oścież drzwi miłosierdzia Mojego, niech
korzystaj z Krwi i Wody, która dla nich wytrysnęła.”
/chwila ciszy na rozmyślanie/.
______
 

/To nabożeństwo tygodniowe do Miłosierdzia Bożego
można odmawiać w całości lub częściowo – zależnie od
czasu, jaki mamy do dyspozycji/.
 
zródlo => NABOŻEŃST WA do Miłosierdzia Bożego

 

Książki o Miłosierdziu Bożym:

 

obrazek => Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej – Św. s. M. Faustyna Kowalska – „Dzienniczek” zawiera osobiste zapiski s. Faustyny, polskiej zakonnicy zmarłej w 1938 r., wizjonerki i mistyczki, której Jezus zlecił przekazanie światu orędzia o Bożym miłosierdziu……>> Zobacz więcej

obrazek => Skandal miłosierdzia -bp Grzegorz Ryś – Bp Grzegorz Ryś głosi skandal miłosierdzia jako nauczanie, które trzeba wykrzyczeć. Nikt nie jest stracony. Miłość Boga jest silniejsza niż ludzki grzech. Bóg nie rozdaje cukierków grzecznym dzieciom, ale podnosi w górę tych, którzy dotknęli dna…>> zobacz więcej

obrazek => MÓJ BÓG JEST MIŁOSIERNY. ROZWAŻANIA O MIŁOSIERDZIU BOŻYM – Ks. Tymoteusz – Autor poddaje refleksji o miłosierdziu Bożym, które nie jest litością, lecz mocą. Rozważa istotę dobra i zła, zastanawia się nad wyborami człowieka. Mówi o Bogu dobrym i przebaczającym, który przychodzi z pomocą zagubionej i zaplątanej w cierniach owcy. Zachęca do wyznania: Jezu, ufam Tobie!…>> zobacz więcej

obrazek => MIŁOSIERDZIE TO IMIĘ BOGA – Papież Franciszek – W pierwszej książce od czasu wyboru na tron Piotrowy papież pokazuje, że MIŁOŚĆ jest dla niego o wiele ważniejsza niż przepisy prawa. To nie jest książka dla współczesnych faryzeuszy. To książka dla współczesnych grzeszników….>> zobacz więcej
Ten wpis został opublikowany w kategorii Koronka do Miłosierdzia Bożego, Miłosierdzie Boże, MODLITWY RÓŻNE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.