Szkoła modlitwy – dla początkujących

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

„Szkoła modlitwy” – dla początkujących – ks. Michał Pabiańczyk

Nauka ks.Michała Pabiańczyka, ze spotkania ewangelizacyjno-modlitewnego w Archikatedrze Częstochowskiej z 5 kwietnia 2014 roku.
ks. Michał Pabiańczyk – kapłan archidiecezji Częstochowskiej, Vice-Moderator Wspólnoty Przymierza Rodzin ”Mamre”. Informacje o Wspólnocie Mamre: www.mamre.pl
 
Poniżej tekst z informatora o modlitwie (o którym mowa w konferencji):
 
Modlitwa – Na modlitwie przyswajamy sobie Słowo Boże i łaskę
„A ja wołam do Boga i Pan mnie ocali. Wieczorem,
rano i w południe narzekam i jęczę, a głosu mego [On] wysłucha.
Ześle pokój – uratuje moje życie
” (Ps 55, 17-19)
 
Czym jest modlitwa chrześcijańska?

„Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o
stosowne dobra” (KKK 2559). Modlitwa jest zatem naszym spotkaniem z Bogiem.

Właśnie przez spotkanie najlepiej można scharakteryzować modlitwę: „O, gdybyś
znała dar Boży!”
(J 4,10). Cud modlitwy objawia się właśnie tam, przy studni, do której
przychodzimy szukać naszej wody: tam Chrystus wychodzi na spotkanie każdej
ludzkiej istoty; On pierwszy nas szuka i to On prosi, by dać Mu pić. Jezus odczuwa
pragnienie, Jego prośba pochodzi z głębokości Boga, który nas pragnie.

Modlitwa – czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie – jest spotkaniem Bożego i naszego
pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli
(KKK 2560). Wyraźnie widać, że
modlitwa jest spotkaniem dwóch osób, Boga i człowieka. Tak jak rozmawiamy z
najlepszym przyjacielem dzieląc się z nim tym, co przeżywamy, tak i z Bogiem mamy
taką możliwość właśnie poprzez modlitwę. Tak modlitwę rozumiała św. Tereska od
Dzieciątka Jezus, która podejmowała z Bogiem swój dialog z wielką prostotą nie tylko
w momentach radosnych i łatwych, ale też trudnych: „Modlitwa jest dla mnie
wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości
zarówno w cierpieniu, jak i radości.”

 
Wskazówki dotyczące modlitwy.

Dobra, czyli miła Bogu modlitwa taka, jaką on chce abyśmy do Niego zanosili, ma
swoje prawa. Modlitwa jest darem łaski oraz zdecydowaną odpowiedzią z naszej
strony. Warto wskazać na podstawowe elementy, jakimi powinna charakteryzować się
taka modlitwa chrześcijanina. Przede wszystkim modlitwa zawsze zakłada pewien
wysiłek z naszej strony.
Wielcy ludzie modlitwy Starego Przymierza przed Chrystusem,
jak również Matka Boża i święci wraz z Chrystusem pouczają nas,
że modlitwa jest walką.
Przeciw komu? Przeciw nam samym i przeciw podstępom
kusiciela, który robi wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z
Bogiem.

Modlitwa zatem zakłada walkę przeciw nam samym i przeciw podstępom
kusiciela. Walka modlitwy jest nieodłączna od „walki duchowej” (KKK 2752).
Modlitwa jest zatem polem, na którym ta walka się rozgrywa. Żeby móc zwyciężać w tej walce
trzeba zaznajomić się z wszystkim tym, co burzy dobrą modlitwę, aby móc się temu
przeciwstawiać.

I tak Katechizm wskazuje na następujące zagrożenia w rozumieniu
modlitwy, które należy odrzucić:
Przeciwstawienie się błędnym pojęciom o modlitwie. Niektórzy widzą w niej
zwykły proces psychologiczny, inni wysiłek koncentracji, by dojść do pustki
wewnętrznej. Jeszcze inni zaliczają ją do postaw i słów rytualnych. Ci, którzy
szukają Boga przez modlitwę, szybko zniechęcają się, gdyż nie wiedzą, iż modlitwa
pochodzi również od Ducha Świętego, a nie od nich samych.
Musimy również przeciwstawiać się mentalności „tego świata”; wsącza się ona
w nas, jeśli nie jesteśmy czujni; na przykład prawdziwe miałoby być tylko to, co
zostało sprawdzone rozumowo i naukowo, wartości produkcyjne i wydajność,
zmysłowość i wygodnictwo. Niektórzy przeciwstawiają modlitwę aktywizmowi,
uważają ją za ucieczkę od świata.
Wreszcie, nasza walka powinna przeciwstawiać się temu, co odczuwamy jako
nasze niepowodzenia w modlitwie: zniechęcenie z powodu oschłości,
zasmucenie, że nie wszystko dajemy Panu, gdyż mamy „wiele posiadłości”

(Por. Mk 10, 22) zawód, że nie zostaliśmy wysłuchani zgodnie z naszą własną
wolą, zraniona pycha, która utwierdza się wskutek naszego poczucia niegodności,
ponieważ jesteśmy grzesznikami, uczulenie na bezinteresowność modlitwy itd.
Wniosek jest zawsze ten sam: po co się modlić? Aby przezwyciężyć te przeszkody,
trzeba walczyć o pokorę, ufność i wytrwałość. (KKK 2726-2728)
 
Jak się modlić?

Wcześniej wskazaliśmy, że modlitwa jest rozmową z Bogiem, w której nawiązuje się
między nami a Nim relacja przyjaźni. W modlitwie my mówimy a Bóg słucha. Do
pełnego dialogu potrzebna jest jeszcze odpowiedź ze strony Boga, Jego Słowo
skierowane do nas. Potrzebujemy usłyszeć to, co Bóg do nas mówi w tym dialogu
przyjaźni. I tak Bóg komunikuje się z nami w tej rozmowie w taki sam sposób jak my z
Nim, to znaczy poprzez swoje Słowo, które do nas wypowiada, Słowo Boże, którym
jest Pismo Święte. Mówi o tym św. Augustyn: „Twoja modlitwa jest twoim słowem
skierowanym do Boga. Kiedy czytasz (…), Bóg mówi do ciebie; kiedy się
modlisz, to ty mówisz do Boga”.
Zatem nie można sobie wyobrazić modlitwy bez
zasłuchania się w Słowo Boże, bez częstego czytania, zgłębiania i modlitwy opartej
na Nim.

Kościół, będąc świadomym jak ważne jest Słowo Boże w życiu modlitwy, poucza nas:
„Trzeba więc, aby całe nauczanie kościelne, tak jak sama religia chrześcijańska,
żywiło się i kierowało Pismem Świętym. Albowiem w księgach świętych Ojciec,
który jest w niebie spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi
rozmowę. Tak wielka zaś tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla
Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary,
pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego
(Dei Verbum,
21).

Ponadto: „Kościół usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych, aby przez
częste czytanie Pisma świętego nabywali «najwyższą wartość poznania Chrystusa
Jezusa»
(Flp 3, 8)” (KKK 133).

Tym szczególnym miejscem, gdzie możemy poznawać
Chrystusa wchodzić z Nim w coraz głębszą relację, jest czytanie Słowa Bożego. To
ono właśnie „przygotowuje każdego z nas do rozmowy z Panem: przemawiający Bóg
uczy nas, jak możemy z Nim rozmawiać”
(Verbum Domini, 24).

Widzimy zatem, że najlepszym sposobem modlitwy jest Słowo Boże i dlatego Papież
Benedykt XVI wzywa do gorliwego zgłębiania Go, „aby nastała nowa epoka
większego umiłowania Pisma świętego przez wszystkich członków ludu Bożego, tak
aby dzięki ich modlitewnej i wytrwałej lekturze pogłębiała się więź z osobą Jezusa”

(Verbum Domini, 72)
 
Po co się modlić Słowem Bożym?

Aby modlitwa była skuteczna powinna być oparta na Słowie Bożym. Skoro modlitwa
jest poznawaniem Boga, to nie jest możliwe poznanie Boga bez modlitwy. Z kolei
najlepiej poznajemy Boga przez Jego Słowo, bo jak mówi św. Hieronim:
„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” i można dodać:
a znajomość Pisma Świętego jest znajomością Chrystusa. Ponadto modlimy się, aby
móc lepiej poznać Boga, wejść z Nim w głębszą relację.

Modlitwa oparta na poznaniu Boga „sprawia, że to, co niemożliwe, staje się możliwe,
to, co trudne, staje się łatwe.”
(św. Jan Chryzostom). Dostrzegamy tutaj wielką pomoc
Boga, jakiej nieustannie jest nam gotów udzielać, wysłuchując naszych modlitw, dając
nam zawsze to, co jest dla nas dobre: „Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie
dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego
tym, którzy Go proszą”
(Łk 11,13).

Z dobrym poznaniem Boga, relacją z Nim, ściśle związana jest Jego łaska. Łaska,
która jest darem darmo danym, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym
przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić (KKK
1999). On jak dobry Ojciec troszczy się o nas dając nam wszystko, czego
potrzebujemy w sferze duchowej jak i materialnej, o czym sam Jezus nas zapewnił:
Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie
(Mt 6,8).
 
Zobacz też koniecznie:

=> REKOLEKCJE O MODLITWIE (mp3)

 

obrazek=> Praktyczny kurs modlitwy -Ks. Zbigniew Paweł Maciejewski – Czy chcesz wreszcie poznać prosty sposób modlitwy, który zmieni Twoje życie? Książka „Praktyczny kurs modlitwy” wprowadza bez zbędnego gadulstwa w metodę modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie słuchać Boga. Książka ogranicza do niezbędnego minimum wskazówki, koncentrując się na istocie metody i praktycznym w nią wprowadzeniu. Ma charakter kursu – po każdym rozdziale są zadania do wykonania przewidziane na kolejne dni.….

obrazek => Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych wraz z komentarzem. – Pismo Święte dla całej rodziny – pierwszy przekład w trzecim tysiącleciu…
kliknij => Szaleństwo modlitwy – Matt Woodley –Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się czy Twój sposób modlenia się rzeczywiście przybliża Cię do Boga? Czy chciałbyś ożywić swoją modlitwę i pogłębić wiarę? Jeśli tak, musisz wiedzieć, że nie dostaniesz na to rozwiązania, gotowego rozwiązania, ale niezwykle ważną podpowiedź… Poznaj 11 dróg modlitwy…..

obrazek => Ewangelia 2016. Droga, Prawda i Życie – Praca zbiorowa – Książka jest podstawową pomocą dla każdego, kto chce uczynić słowo Boże stałym, codziennym towarzyszem swojego życia oraz chce je rozważać według klucza roku liturgicznego. Książka zawiera PEŁNY TEKST EWANGELII NA KAŻDY DZIEŃ 2016 roku oraz odnośniki do czytań biblijnych przewidzianych na dany dzień. Każda Ewangelia została opatrzona krótkim rozważaniem oraz prostą modlitwą inspirowaną słowem Bożym….

obrazek => PAN MÓJ I BÓG MÓJ! 12 PIERWSZOPIĄTKOWYCH NABOŻEŃSTW EUCHARYSTYCZNYCH – „Pan mój i Bóg mój!” to zbiór dwunastu starannie opracowanych, kompletnych zestawów modlitewnych do wykorzystania w czasie nabożeństw eucharystycznych. W rozważaniach wykorzystane zostały teksty biblijne i liturgiczne oraz modlitwy wielkich świętych i błogosławionych, m.in.: św. Franciszka z Asyżu, św. Tomasza z Akwinu, św. Ignacego Loyoli czy bł. Jana Pawła II….

Podziel się i udostępnij na:  
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Śledzik
Ten wpis został opublikowany w kategorii Akademickie rekolekcje dla studentów i młodzieży, Działanie Ducha Świętego, Ewangelizacja, KONFERENCJE O MODLITWIE, ks. Pabiańczyk Michał, PAN JEZUS, Rekolekcje dla młodzieży, Rekolekcje o modlitwie i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.