Rozmowy z Bogiem – Rozważania Wielkopostne

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

Rozmowy z Bogiem. Tom II: Okres Wielkiego Postu – Francisco F. Carvajal.


WIELKI POST – ŚRODA POPIELCOWA
Nawrócenie i pokuta
1. Wezwanie do nawrócenia i pokuty. Rozpocząć od nawrócenia serca.
2. Uczynki pokutne: częsta spowiedź, umartwienie, jałmużna.
3. Wielki Post okresem większego zbliżenia się do Pana.
Pobierz plik

 
WIELKI POST – CZWARTEK PO POPIELCU
Codzienny krzyż
1. Nie ma prawdziwego chrześcijaństwa bez krzyża.
Krzyż Pański źródłem radości i pokoju.
2. Krzyż w codziennych drobnych rzeczach.
3. Ofiarowanie przeciwności. Umartwienia w drobnych sprawach.
Pobierz plik

 
WIELKI POST – PIĄTEK PO POPIELCU
Czas pokuty
1. Post i inne przejawy pokuty w nauczaniu Jezusa i w życiu Kościoła.
2. Kontemplowanie Najświętszego Człowieczeństwa naszego Pana podczas Drogi Krzyżowej.
3. Codzienna praca Źródłem drobnych umartwień. Umartwienia bierne. Znaczenie ducha pokuty w umartwieniu wyobraźni, rozumu i pamięci.
Pobierz plik

 
WIELKI POST – SOBOTA PO POPIELCU
Ratować to, co zginęło
1. Powołanie celnika Mateusza. Jezus Lekarzem całej ludzkości. Pokora niezbędna w leczeniu.
2. Skuteczność sakramentu pokuty.
3. Nadzieja w Panu, gdy odczuwamy własne słabości. Nadzieja w apostolstwie.
Pobierz plik

 
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Kuszenie Jezusa
1. Kuszenie Jezusa. Pan dopuszcza do nas pokusy, żebyśmy się uświęcali.
2. Walka z pokusami, czujność w słabości. Służenie Bogu.
3. Pan zawsze nas umacnia. Jak skutecznie walczyć z pokusami.
Pobierz plik

 
PIERWSZY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – PONIEDZIAŁEK
Istnienie i działanie diabła
1. Diabeł istnieje, działa w ludziach i w społeczeństwie. Jego działanie jest tajemnicze, lecz rzeczywiste i skuteczne.
2. Kim jest diabeł? Ograniczona moc diabła.
3. Ufność w Jezusie Chrystusie, zwycięzcy diabła. Moc wody święconej.
Pobierz plik

 
PIERWSZY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – WTOREK
Pomoc Aniołów Stróżów
1. Istnienie Aniołów Stróżów. Nabożeństwo pierwszych chrześcijan.
2. Pomoc Aniołów Stróżów.
3. Przyjaźń i nabożeństwo do Aniołów Stróżów.
Pobierz plik

 
PIERWSZY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – ŚRODA
Wyznanie grzechów
1. Spowiedź spotkaniem z Chrystusem.
2. Sakrament pokuty prośbą o przebaczenie grzechów. Cechy dobrej spowiedzi.
3. Światło i łaski otrzymywane w sakramencie pokuty. Znaczenie wewnętrznego nastawienia.
Pobierz plik

 
PIERWSZY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – CZWARTEK
Modlitwa błagalna
1. Prośba, dziękczynienie i prawość intencji na modlitwie.
2. Wiara kobiety kananejskiej. Pokora i wytrwałość w modlitwie
3. Pan zawsze nas słucha. Wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny oraz Anioła Stróża.
Pobierz plik

 
PIERWSZY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – PIĄTEK
Wielki Post – czasem pokuty
1. Grzech faktem osobistym. Szczerość w uznaniu naszych upadków i słabości. Potrzeba pokuty.
2. Grzech osobisty ma wpływ na innych ludzi. Zadośćuczynienie za grzechy świata. Pokuta a Świętych Obcowanie.
3. Pokuta w zwyczajnym życiu i w służbie innym.
Pobierz plik

 
PIERWSZY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – SOBOTA
Powołanie do świętości
1. Bóg powołuje do świętości wszystkich, niezależnie od zawodu, wieku i stanu społecznego.
2. Uświęcać własną pracę, uświęcać się w pracy, uświęcać innych poprzez pracę. Do przemiany społeczeństwa potrzebni są święci.
3. Świętość i apostolstwo w świecie. Przykład pierwszych chrześcijan.
Pobierz plik

 
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Z Góry Tabor na Kalwarię
1. Najważniejsze jest być zawsze z Jezusem. On nam przychodzi z pomocą, byśmy podążali naprzód.
2. Często rozbudzać w sobie, a zwłaszcza w chwilach bardzo trudnych, nadzieję Nieba.
3. Pan nie odłącza się od nas. Żyć w Jego obecności.
Pobierz plik

 
DRUGI TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – PONIEDZIAŁEK
Sumienie światłem duszy
1. Sumienie oświeca całe życie. Sumienie zniekształcone i zatwardziałe.
2. Sumienie dobrze ukształtowane. Doktryna a życie.
3. Chrześcijanin światłem dla innych. Odpowiedzialność.
Pobierz plik

 
DRUGI TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – WTOREK
Pokora i duch służby
1. Jezus ostrzega przed wywyższaniem się. Pokora jest konieczna do służenia innym.
2. Posługiwanie Jezusa najwyższym przykładem pokory i oddania się innym.
3. Szczególne usługiwanie najbliższym. Najświętsza Maryja Panna nauczycielką pokory.
Pobierz plik

 
DRUGI TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – ŚRODA
Pić kielich Pański
1. Synowie Zebedeusza. Zjednoczenie własnej woli z wolą Pana.
2. Ofiarowanie cierpienia i dobrowolnego umartwienia. Pokuta w codziennym życiu.
3. Umartwienia w służbie innym ludziom.
Pobierz plik

 
DRUGI TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – CZWARTEK
Oderwanie się
1. Oderwanie się od rzeczy daje wolność niezbędną do naśladowania Chrystusa. Właściwy stosunek do dóbr materialnych.
2. Oderwanie się a wielkoduszność. Oderwanie się skuteczne i radosne.
3. Oderwanie się od dóbr materialnych i od siebie samych.
Pobierz plik

 
DRUGI TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – PIĄTEK
Wstręt do grzechu
1. Nasze grzechy a Odkupienie. Czym jest prawdziwe zło na świecie?
2. Wielki Post stosowną okazją do walki z grzechem. Zło grzechu powszedniego.
3. Walka z dobrowolnym grzechem powszednim. Szczerość, rachunek sumienia i skrucha.
Pobierz plik

 
DRUGI TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – SOBOTA
Wszyscy jesteśmy synami marnotrawnymi
1. Przypowieść o synu marnotrawnym. Grzech największą tragedią człowieka. Następstwa grzechu w duszy.
2. Powrót do Boga. Szczerość i rachunek sumienia.
3. Spotkanie z Bogiem w szczerej i pełnej żalu spowiedzi. Radość w ojcowskim domu.
Pobierz plik

 
TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Znaczenie umartwienia
1. Znaczenie umartwienia w życiu chrześcijanina. Kto unika ofiary, oddala się od świętości.
2. Cierpienie znoszone i ofiarowane Bogu jednoczy nas z Panem. Współodkupieńcza rola ofiary.
3. Inne motywy umartwienia – wzrastanie w cnotach i zadośćczynienie za grzechy.
Pobierz plik

 
TRZECI TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – PONIEDZIAŁEK
Uległość i należna postawa przy spotkaniu z Jezusem
1. Mesjasz w Nazarecie. Potrzeba wiary i oczyszczenia duszy, by ujrzeć Jezusa.
2. Uzdrowienie Naamana. Pokora i korzystanie z dobrych rad.
3. Uległość w kierownictwie duchowym.
Pobierz plik

 
TRZECI TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – WTOREK
Przebaczenie i zapomnienie
1. Obowiązek przebaczenia. Przebaczanie drobnych codziennych uraz.
2. Przypowieść o nielitościwym dłużniku. Nasze przebaczenie a przebaczenie Boże.
3. Jak być wyrozumiałym. Widzieć dobro w innych ludziach.
Pobierz plik

 
TRZECI TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – ŚRODA
Cnoty a postęp duchowy
1. Stopniowe wzrastanie w cnotach do świętości.
2. Cnoty ludzkie i cnoty nadprzyrodzone. Ich praktykowanie w życiu codziennym.
3. Działanie łaski Bożej w życiu człowieka pomocą w jego staraniach.
Pobierz plik

 
TRZECI TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – CZWARTEK
Szczerość i prawdomówność
1. Uzdrowienie niemego. Niewola grzechu największym złem.
2. Umiłowanie prawdy. Cnota szczerości.
3. Lojalność i wierność – cnoty związane z prawdomównością. Inne konsekwencje umiłowania prawdy.
Pobierz plik

 
TRZECI TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – PIĄTEK
Miłość Boga
1. Nieskończona miłość Boga do każdego człowieka.
2. Pan zawsze nas kocha. Nawet, gdy Go obrażamy, jest pełen miłosierdzia.
3. Pierwsze przykazanie. Miłość do Boga w życiu codziennym.
Pobierz plik

 
TRZECI TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – SOBOTA
Faryzeusz i celnik
1. Przypowieść o faryzeuszu i celniku. Potrzeba pokory.
2. Obłuda faryzeuszy. Przejawy pychy.
3. Znaczenie pokory w życiu chrześcijanina. Modlitwa o pokorę.
Pobierz plik

 
CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Radość w Krzyżu
1. Radość Krzyża. Pogodzenie radości z umartwieniem i cierpieniem.
2. Duchowe źródło radości w sercu, które kocha Boga i czuje, że Bóg je kocha.
3. Radosnego dawcę Bóg miłuje.
Pobierz plik

 
CZWARTY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – PONIEDZIAŁEK
Modlitwa osobista
1. Potrzeba modlitwy. Przykład Jezusa.
2. Modlitwa osobista: ufna rozmowa z Bogiem.
3. Środki, które pozwalają modlić się w skupieniu i nie rozpraszać się.
Pobierz plik

 
CZWARTY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – WTOREK
Cierpliwa walka z wadami
1. Chromy nad sadzawką. Sztuka uczenia się na własnych błędach.
2. Cierpliwość w walce wewnętrznej. Powracać do Pana, ilekroć zajdzie potrzeba.
3. Cierpliwość wobec innych, pamięć wad ludzkich. Wytrwałość w apostolstwie.
Pobierz plik

 
CZWARTY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – ŚRODA
Jedność życia
1. Chrześcijanie światłem świata i solą ziemi.
2. Następstwa grzechu pierworodnego w świecie. Jak sprowadzać na nowo całą rzeczywistość ziemską do Chrystusa.
3. Jedność życia. Świętość pośród świata.
Pobierz plik

 
CZWARTY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – CZWARTEK
Msza święta i oddanie osobiste
1. Ofiara Jezusa Chrystusa na Kalwarii. Ofiarowanie samego siebie za wszystkich ludzi.
2. Msza święta odnowieniem Ofiary Krzyżowej.
3. Nieskończona wartość Mszy świętej. Nasz udział w Ofierze.
Pobierz plik

 
CZWARTY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – PIĄTEK
Upatrywanie Chrystusa w chorych
1. Jezus uzdrawiający chorych.
2. Uświęcanie choroby i jej akceptacja. Jak być dobrym pacjentem.
3. Sakrament namaszczenia chorych i jego owoce w duszy.
Pobierz plik

 
CZWARTY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – SOBOTA
Szerzyć nauczanie Chrystusa
1. Nauczanie Jezusa. Chrześcijanin powinien świadczyć o Chrystusie.
2. Obowiązek apostolstwa. Reewangelizacja współczesnego świata
3. Jak zbliżać innych do Boga? Chrześcijanin powinien uświęcać swoje czasy.
Pobierz plik

 
PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Wołanie o sprawiedliwość
1. Tęsknota za sprawiedliwością i większym pokojem. Jak żyć wymogami sprawiedliwości.
2. Spełnianie obowiązków zawodowych i społecznych.
3. Uświęcanie społeczeństwa od wewnątrz. Cnoty, które poszerzają i doskonalą sferę sprawiedliwości.
Pobierz plik

 
PIĄTY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – PONIEDZIAŁEK
Idź i nie grzesz więcej
1. Przebaczenie cudzołożnicy. W sakramencie spowiedzi przebacza sam Chrystus.
2. Radość i wdzięczność za rozgrzeszenie. Apostolstwo spowiedzi.
3. Potrzeba spełnienia pokuty zadanej przez spowiednika. Wielkoduszność w zadośćuczynieniu.
Pobierz plik

 
PIĄTY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – WTOREK
Zapatrzenie w Chrystusa
1. Nieprzyjaciele łaski. Lekarstwem: zapatrzenie w Chrystusa.
2. Pamięć o obecności Boga pośród świata. „Sposoby ludzkie”.
3. Życie pobożne. Akty strzeliste.
Pobierz plik

 
PIĄTY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – ŚRODA
Współodkupienie z Chrystusem
1. Jezus Chrystus odkupił nas i wyzwolił od grzechu. Współodkupieńcze znaczenie cierpienia.
2. Jezus Chrystus Zbawiciel. Podporządkowanie wszystkiego życiu wiecznemu.
3. Odkupienie w Mszy świętej. Współodkupiciele z Chrystusem.
Pobierz plik

 
PIĄTY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – CZWARTEK
Rozważanie Męki Pańskiej
1. Zwyczaj rozmyślania nad Męką Pańską. Miłość i nabożeństwo do Krzyża Świętego.
2. Jak rozważać Mękę Pańską. Stać się świadkiem wydarzeń. Współcierpieć z Chrystusem.
3. Owoce rozważania Męki Pańskiej.
Pobierz plik

 
PIĄTY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – PIĄTEK
Modlitwa w Ogrójcu
1. Jezus w Getsemani. Spełnienie woli Ojca.
2. Potrzeba modlitwy, żeby podążać blisko za Jezusem.
3. Rozważanie Pierwszej tajemnicy bolesnej Różańca Świętego. Pełnienie woli Bożej.
Pobierz plik

 
PIĄTY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU – SOBOTA
Pojmanie Jezusa
1. Zdrada Judasza. Wytrwałość w drodze wyznaczonej przez Boga. Codzienna wierność w drobnych rzeczach.
2. Grzech w życiu chrześcijanina. Ponowny powrót do Pana poprzez skruchę.
3. Ucieczka uczniów. Potrzeba modlitwy.
Pobierz plik

 
NIEDZIELA PALMOWA
Triumfalny wjazd do Jerozolimy
1. Uroczysty, a zarazem skromny wjazd do Jerozolimy. Jezus wypełnia dawne proroctwa.
2. Jezus płaczący nad grzesznym miastem. Odpowiedź na łaskę.
3. Radość i cierpienie Niedzieli Palmowej.
Pobierz plik

 
WIELKI PONIEDZIAŁEK
Zaparcie się Piotra
1. Piotr trzykrotnie zaprzecza, że zna Pana. Nasze zapieranie się Chrystusa.
2. Spojrzenie Jezusa i skrucha Piotra.
3. Prawdziwy żal i akt skruchy.
Pobierz plik

 
WIELKI WTOREK
Przed Piłatem: Jezus Chrystus Król
1. Jezus skazany na śmierć. Sąd Piłata.
2. Król żydowski. Królestwo świętości i łaski.
3. Pan pragnie królować w naszych duszach.
Pobierz plik

 
WIELKA ŚRODA
Droga na Kalwarię
1. Jezus z krzyżem na ramionach idący po ulicach Jerozolimy. Szymon Cyrenejczyk.
2. Jezus w drodze na Kalwarię w towarzystwie łotrów. Sposoby dźwigania krzyża.
3. Spotkanie z Jego Najświętszą Matką.
Pobierz plik

 
WIELKI CZWARTEK
Ostatnia Wieczerza Pańska
1. Święto Paschy. Jezus sprawuje Ostatnią Wieczerzę z Apostołami.
2. Ustanowienie Eucharystii Świętej i kapłaństwa służebnego.
3. No    we przykazanie Pana.
Pobierz plik

 
WIELKI PIĄTEK
Jezus umiera na krzyżu
1. Jezus prosi o wybaczenie tym, którzy Go torturują i krzyżują. Śmierć Jezusa.
2. Chrystus ukrzyżowany: dokonuje się dzieło naszego Odkupienia.
3. Owoce Krzyża. Jezus daje nam swoją Matkę, by stała się naszą Matką.
Pobierz plik

 
WIELKA SOBOTA
Złożenie Ciała Jezusa do grobu
1. Znaki, które nastąpiły po śmierci Pana. Przebicie włócznią. Zdjęcie z krzyża.
2. Przygotowanie pogrzebu. Odwaga i wielkoduszność Nikodema i Józefa z Arymatei.
3. Apostołowie u boku Najświętszej Maryi Panny.
Pobierz plik

 
(źródło: www.ostatniaszuflada.p)

 

obrazek => Rozmowy z Bogiem. Tom II: Wielki Post i Wielkanoc -Francisco F. Carvajal – Jest to siedmiotomowa seria książek zawierających rozważania na każdy dzień roku liturgicznego, autorstwa hiszpańskiego księdza F. F. Carvajala. Tłumaczona na wiele języków, osiągała w każdym tłumaczeniu nawet kilkusettysięczne nakłady.
Głębokie, a jednocześnie praktyczne rozważania związane są z czytaniami liturgicznymi na każdy dzień. Wzbogacają je cytaty z pism Ojców Kościoła oraz świętych (także polskich), jak również fragmenty z najnowszych dokumentów Kościoła. „Rozmowy z Bogiem” mogą stanowić doskonałą pomoc zarówno w codziennej modlitwie ludzi świeckich, jak i w modlitwie oraz pracy duszpasterskiej księży….
obrazek => Do końca ich umiłował. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – ks. Marek Dziewiecki – Oto Ja, Bóg, tak cię kocham, że oddaję za ciebie życie. Czy coś jeszcze jestem ci winien, człowieku? Czy mogłem uczynić dla ciebie jeszcze coś więcej? Czy mogłem pokochać ciebie jeszcze bardziej?…
Podziel się i udostępnij na:  
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Śledzik
Ten wpis został opublikowany w kategorii CZYTELNIA, Miłosierdzie Boże, MODLITWY RÓŻNE, Rekolekcje WIELKOPOSTNE, Wiara, życie i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.