Egzorcyzmy, modlitwy o uwolnienie i wspomagające

Informacja

Reklamy pojawiające się przed materiałami wideo nie są zależne od twórców www.swiatlopana.com i nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć.
Reklamy umieszczają Wrzuta.pl, Youtube.com i inne serwisy skąd pobierane są materiały.

Modlitwa przed ważnym zajęciem
 
„W imię Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej,
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego +
uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie,
nie słuchajcie, nie niszczcie i nie
wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy
i naszych planów, które poddajemy zbawczemu
projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem
i rozkazuje wam: Oddalajcie się i nie wracajcie
więcej tutaj. Amen.”

„Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją boską mocą uczyń nas
niewidzialnymi dla naszych wrogów”.

Święty Michale Archaniele,
który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie,
dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen
 
Modlitwa Leona XIII do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
 
PROŚBA O POKORĘ

Święty Michale Archaniele,
pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm,
który nie chce poddać sie Bogu i Jego świętej woli.
Wstawiaj sie za mną do PANA, abym zachwycony Bogiem,
wołał do Niego w każdej chwili mego życia „Któż jak Bóg”! Amen.
 
Modlitwa z medalika św. Benedykta
 
„Crux sancta sit mihi lux, non draco sit mihi dux!
Vade retro satana, nunquam suade mihi vana!
Sunt mala, quae libas! Ipse venena bibas!”
 
Światłem niech będzie mi Krzyż Święty,
a nigdy wodzem smok przeklęty.
Idź precz, szatanie, duchu złości,
nigdy mnie nie kuś do marności.
Złe to, co proponujesz mi.
Sam swoją truciznę pij!
 
Modlitwa do Matki Bożej o pokonanie szatana

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie
rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów,
stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie,
strąciły do piekła.
Święci Aniołowie i Archaniołowie
– brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.
 
Modlitwa o uwolnienie od złego ducha

Panie, Ty jesteś wielki
Ty jesteś Bogiem,
Ty jesteś Ojcem
Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc
archaniołów Michała, Rafała i Gabriela,
aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha,
który uczynił ich niewolnikami.
Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą.
Od niepokoju, smutku, obsesji,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od nienawiści, nierządu, zawiści,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od popadania w rozwiązłość cielesną
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej formy czarów, uroków,
guseł i od wszelkiego zła ukrytego,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Panie, który powiedziałeś
pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję
przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi,
uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa i spraw,
abyśmy cieszyli się Twoim pokojem.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
 
MODLITWA WYZWOLENIA

Panie Jezu Chryste!

Uznaje Cie moim Stwórcą, Zbawcą, Panem i Królem!

Ty wziąłeś na siebie moje grzechy i umarłeś za nie na krzyżu,
a trzeciego dnia zmartwychwstałeś, teraz zaś przekazujesz przebaczenie
przez swój Kościół w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

Dziękuję Ci Panie Jezu za to, co uczyniłeś dla mnie i dla całej ludzkości.
Swoim posłuszeństwem dla woli Ojca Niebieskiego, zwyciężyłeś pysznego szatana
i wyzwoliłeś nas z jego niewoli.

Wysławiam Cię i uwielbiam, o Boże, nieogarniony w swej miłości, dobroci i miłosierdziu.
Maryjo Niepokalana, święty Michale Archaniele, mój Aniele Stróżu, wszyscy Aniołowie i Święci,
a zwłaszcza nasi Patronowie, dopomóżcie mi w wysławianiu Boga, który mnie kocha,
przebacza moje grzechy i daje Siebie na duchowy pokarm dla mej duszy!
Przepraszam Cię, Panie Jezu, za tak ospałe i oziębłe dawanie odpowiedzi
na Twoją miłość i za to, ze nie otwieram się w pełni na działanie Ducha Świętego,
na przyjęcie Twoich łask, nie korzystam w pełni z władzy i mocy, której mi udzieliłeś
do pokonania szatana i złych duchów.
Żałuję, Panie, ze wiele razy uległem ich kłamstwu
i nie wykonywałem twoich nakazów i przykazań.
Przebacz mi, mój Zbawicielu! Chcę odtąd całkowicie należeć do Ciebie,
bowiem wszystko mogę w Tobie, Który mnie umacniasz!
Wyrzekam się szatana i jego nieposłuszeństwa, kłamstwa i samowystarczalności.
Wyznaję, że bez Ciebie, Panie, nie mogę uczynić nic dobrego.
Dlatego licząc na Twe miłosierdzie i na osłonę Twojej Najdroższej Krwi,
na wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki Maryi i mojej duchowej Matki,
na pomoc świętego Michała Archanioła, mego Anioła Stróża,
wszystkich Chórów anielskich i wszystkich Świętych, nakazuję ci szatanie:

Odejdź ode mnie aż na dno piekła i nie wracaj więcej!
Odejdź od moich bliskich,(od mego męża, żony, syna, córki, moich dzieci),
moich krewnych, sąsiadów, przyjaciół i znajomych!

JEZUS CHRYSTUS jest moja siłą i mocą! Wierzę w Ciebie,
Panie Jezu i chcę zawsze należeć do Ciebie!

W imię Jezusa rozkazuję wam przeklęte duchy:

Odejdźcie ode mnie i od moich bliskich!
Odejdźcie duchy pychy, nieczystości i zazdrości!

Mocą Chrystusa nakazuje ci:

Odejdź ode mnie i od moich bliskich szatanie gniewu,
obżarstwa, pijaństwa i lenistwa!

Idź precz, duchu nienawiści, rozłamów i przemocy! Strącam cie na dno piekła!
Należę do mego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa! ON przelał za mnie swoją Krew,
Jego na wieki chcę wysławiać i uwielbiać, i Jemu dziękować!

Panie Jezu, ulecz wszystkie rany mojej duszy i mojego ciała!
Uzdrów rany mego niemowlęctwa i dzieciństwa, rany młodości i wieku dojrzałego.

O mój Zbawicielu! Chce odtąd używać mego zdrowia i wszystkich moich sił
do czynienia dobrze i do zachowania Twoich świętych przykazań.
Dziękuję Ci za to, że mnie miłujesz odwieczną miłością, że uzdrawiasz
i umacniasz całą moją osobę.
Razem z Maryją Niepokalaną, z świętym Michałem Archaniołem, z Aniołami
i wszystkimi Świętymi, chcę wysławiać Twoje imię:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku,
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 – do prywatnego odmawiania)
 
Odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego:
 
K. A zatem pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

W. Wyrzekam się.

K. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował ?

W. Wyrzekam się.

K. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

W. Wyrzekam się.

K. Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi ?

W. Wierzę.

K. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca ?

W. Wierzę.

K. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne ?

W. Wierzę.

K. Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu, Jezusie Chrystusie, na życie wieczne.

W. Amen.

(Można dołączyć jeszcze inne wyrzeczenia (bardziej szczegółowe)
 
Drogi Ojcze niebieski

Drogi Ojcze niebieski, wyznajemy wiarę w Twoją obecność przy
nas, w naszym życiu. Tyś jest jedynym wszechwiedzącym, wszechmocnym
i zawsze obecnym Bogiem żywym. Zdajemy się na Ciebie,
ponieważ bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Pragniemy żyć w tej
prawdzie i wyznawać wiarę w Zmartwychwstałego Chrystusa, któremu
dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Zjednoczeni z
Nim przez łaskę chrztu, mamy udział w Jego mocy. On uczynił nas
dziećmi Bożymi i wyzwolił spod władzy szatana. Prosimy Cię, Ojcze,
napełnij nas Swoim Świętym Duchem i doprowadź nas do pełnej
prawdy. W imię Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa
prosimy Cię o twą opiekę i prowadzenie. Amen.
 
Duszo Chrystusowa
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie dopuść, abym się oddalił od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen.
 
Modlitwa o uwolnienie
W imię naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego mocą, na mocy
chrztu świętego rozkazuję ci, Szatanie i wszelki zły duchu, kimkolwiek
jesteś, abyś opuścił mnie, abym w wolności mógł poznać, wybierać
i pełnić wolę Bożą. Jako dziecko Boże zjednoczone z Chrystusem
na wyżynach niebieskich, rozkazuję, aby wszelki nieprzyjaciel Boga
został zmuszony do milczenia. Rozkazuję Szatanowi i wszystkim jego
złym duchom, by odeszły i nie czyniły nic, co sprzeciwiałoby się woli
Bożej. Niech wola Boża wypełni się w moim życiu. Ogłaszam, że
zostałem nabyty drogocenną Krwią Chrystusa i przez chrzest należę
tylko do Niego, więc żaden zły duch nie ma do mnie prawa. Żałuję
za wszystkie grzechy i błędy życiowe. Ufam Bożemu miłosierdziu i
powierzam się opiece Maryi, Niepokalanej Matki Boga. Amen.
 
Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne
Panie Jezu, Ty przyszedłes po to,
aby uzdrowić serca zranione i udręczone,
proszę Cię, abyś uzdrowił
urazy powodujące niepokoje w moim sercu.
Proszę Cię w szczególny sposób,
abyś uzdrowił tych, którzy są przyczyną grzechu.
Proszę Cię, abyś wszedł w moje życie i uzdrowił mnie
od urazów psychicznych,
które mnie dotknęły w dzieciństwie
i od tych ran, które mi zadano w ciągu całego życia.
Panie Jezu, Ty znasz moje trudne sprawy,
składam je wszystkie w Twoim Sercu Dobrego Pasterza.
Proszę Cię, odwołując się do Twej wielkiej rany,
otwartej w Twoim Sercu,
abyś uleczył małe rany mojego serca.
Ulecz rany moich wspomnień,
aby nic z tego, co mi się przydarzyło,
nie przysparzało mi cierpienia, zmartwień, niepokoju.
Ulecz, Panie, wszystkie te urazy, które w moim życiu
stały się przyczyną grzechu .
Pragnę przebaczyć wszystkim osobom,
które mi wyrządziły krzywdę.
Wejrzyj na te urazy wewnętrzne,
które mnie czynią niezdolnym do przebaczenia.
Ty, który przyszedłeś uleczyć serca strapione,
ulecz moje serce.
Ulecz, Panie Jezu, moje wewnętrzne urazy,
które są przyczyną chorób fizycznych.
Oddaję Ci moje serce.
Zechciej je Przyjąć, Panie, i oczyścić.
Napełnij mnie uczuciami Twego Boskiego Serca.
Pomóż mi być pokornym i cichym.
Ulecz mnie, Panie, z bólu, który mnie przytłacza
z powodu śmierci drogich mi osób.
Spraw, bym mógł odzyskać pokój i radość
dzięki wierze, że Ty jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem.
Uczyń mnie prawdziwym świadkiem
Twego Zmartwychwstania,
Twego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią,
Twojej obecności jako Żyjącego wśród nas. Amen.
 
Drogi Ojcze niebieski,
Boże wszechmogący, proszę Cię, abyś oświecił
mój umysł i dał mi poznać wszystko zło, które uczyniłem mniej lub
bardziej świadomie. Pomóż mi przypomnieć sobie, czy wikłałem się
w jakieś praktyki okultystyczne, kultyczne, czy przyjmowałem jakieś
nauki lub praktyki niechrześcijańskie. Pragnę doświadczyć, Boże,
wolności w Tobie, dlatego wyrzekam się wszelkich fałszywych nauk i
złych praktyk w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
 
Od lęku i strachu do pokoju i wolności od lęków
Przeanalizuj swój lęk przed Bogiem i jego prowadzeniem, jego
władzą nad tobą. Rozpocznij modlitwę następującymi słowami:
 
„Drogi Ojcze niebieski, przychodzę do Ciebie jako dziecko, proszę
Cię, abyś wziął mnie w swoją opiekę i napełnił mnie prawdziwą
bojaźnią Bożą dziecka Bożego, które nie czuje strachu przed
Ojcem, ale lęka się urazić Jego miłość. Wyznaję, że bałem się
Ciebie z powodu braku zaufania i niewiary. Nie zawsze żyłem
wiarą w Ciebie i często polegałem na moich własnych siłach, i
ziemskich środkach, ziemskich zabezpieczeniach. Dziękuję Ci, że
mi przebaczasz to przez Chrystusa. Postanawiam pielęgnować
w sercu, prawdę, wiarę w prawdę, że Ty nie dajesz mi ducha
bojaźni, ale mocy, miłości i wdzięczności (2 Tm 1,7). Dlatego
wyrzekam się wszelkiego ducha lęku, proszę Cię, byś mi objawił
wszystkie lęki, które mnie opanowują, ukaż mi, jak bardzo stałem
się lękliwy i w jakie kłamstwa diabelskie uwierzyłem. Pragnę
żyć mocnym, odpowiedzialnym życiem w mocy Ducha Świętego.
Ukaż mi, jak te różne lęki mi w tym przeszkadzają, abym mógł
się ich wyrzec. Pozwól, pomóż mi je wszystkie wyznać, wyrzec
się ich i pokonać w sobie wszelki lęk przez wiarę w Ciebie, w imię
Pana naszego Jezusa Chrystusa, Amen”.
 
Modlitwa jest pierwszym krokiem w radzeniu sobie z niektórymi niepokojami, pierwszym krokiem polegającym zna zdaniu się na Chrystusa, wspomnijmy słowa św. Pawła: „O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem” (Flp 4,6). Możesz pomodlić się następującą modlitwą:
 
Drogi Ojcze niebieski, przychodzę do Ciebie jako dziecko, nabyty
drogocenną Krwią Jezusa Chrystusa. Wyznaję moją zależność od
Ciebie i uznaję, że bardzo Cię potrzebuję. Wiem, że bez Chrystusa
nic nie mogę uczynić. Ty znasz moje myśli, zamiary, intencje mego
serca i znasz sytuacje, w których żyję od początku do końca.
Czasem jestem zaniepokojony i nie zdecydowany, przeżywam
różne obawy i potrzebuję Twojego pokoju, aby On wypełnił moje
serce i umysł. Z pokorą staję przed Tobą i wzbudzam ufność wobec
Ciebie, abyś mnie wspomógł w każdym czasie, w taki sposób,
jaki Ty wybierzesz. Pokładam moją ufność w Tobie modląc się
we wszystkich moich potrzebach i wierzę w ogrom Twojej mocy,
którą chcesz mnie umacniać i prowadzić w prawdzie. Proszę Cię
o Twoje Boskie przewodnictwo, abym wypełnił moje powołanie,
jako chrześcijanin do odpowiedzialnego życia w wierze, w mocy
Twojego Świętego Ducha. Wybadaj mnie, Boże, i poznaj me serce;
doświadcz mnie i poznaj moje troski, i zobacz, czy nie podążam
droga nieprawości, a prowadź mnie drogą odwieczną”(Ps 139,
23-24), w imię Jezusa Chrystusa naszego Pana, Amen”.
 
PANIE JEZU. POTRZEBUJĘ CIĘ!
UZNAJĘ SWOJĄ GRZESZNOŚĆ.
OTWIERAM CI DRZWI MOJEGO ŻYCIA
I PRZYJMUJĘ JAKO SWEGO PANA I ZBAWICIELA.
DZIĘKUJĘ CI, ŻE PRZEBACZYŁEŚ MOJE GRZECHY
UMIERAJĄC ZA MNIE NA KRZYŻU.
PROSZĘ O TWOJE KIEROWNICTWO W MOIM ŻYCIU.
UCZYŃ MNIE TAKIM, JAKIM MNIE PRAGNIESZ.
KOCHAM CIĘ!
 
Duchu Przenajświętszy,
Którego kocham z całej duszy mojej
Uwielbiam Cię!
Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną
Pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie
Obiecuję poddać się wszystkiemu co mnie spotyka z Twej woli
I przyjąć wszystko co pragniesz aby mnie spotkało
Duchu Przenajświętszy obdarz świat pokojem.

 

obrazek=> Uwolnienie z mocy złego ducha – Autor: Clos Tournyol – Praktyczny poradnik uwalniania od złych mocy. Autor – kapłan z wieloletnim doświadczeniem w posłudze uwalniania i egzorcyzmowania – proponuje czytelnikom pomoc w rozpoznaniu konkretnej sytuacji, postawieniu diagnozy oraz podjęciu konkretnych działań: modlitw o obronę przed złem oraz modlitw o uwolnienie, wśród których są także egzorcyzmy. Wskazówki egzorcysty, Modlitwy o uwolnienie, Egzorcyzmy, Uzdrowienie między pokoleniowe….

obrazek=> Modlitewnik dla strapionych – Michał Wilk – W sytuacjach kryzysowych potrzebujemy wsparcia i nowych sił, które przynosi spotkanie z Bogiem. Modlitewnik dla strapionych zawiera starannie wybrane modlitwy, przydatne właśnie w trudnych i przełomowych momentach naszego życia. Ta wyjątkowa książka stanowi nieocenioną pomoc duchową w doświadczeniu: utraty, rozstania, samotności, smutku, depresji i grzechu….

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii CZYTELNIA, MODLITWY RÓŻNE, Uzdrowienie wewnętrzne, Zagrożenia duchowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zgodnie z polityką prywatności - wypełnione dane będą przechowywane u nas na serwerze w systemie WordPress.